REVIDERT 19.02.12

STATUTTER

REVIDERT 19.02.12
§1 Navn
Klubbens navn er Norsk DKW Union, forkortet NDU.

§2 Interesseområde:
§2.1 Klubbens interesseområde er kjøretøy av Auto Union merkene Audi, DKW,
Horch og Wanderer samt beslektede DDR kjøretøy som f.eks. IFA, Wartburg,
Trabant og MZ. Løpende aldersgrense på kjøretøyene er 30 år.
§2.3 Videre omfatter klubbens interesseområde deler, litteratur, verktøy etc. med tilknytning til ovennevnte kjøretøy og andre produkter produsert av de nevnte fabrikker.

§3 Formål:
§3.1 Klubbens formål er å fremme interesse og kunnskap om ovennevnte kjøretøy. Vi ønsker å skape et godt samhold ved treff, møter, medlemsblad og personlig kontakt.
§3.2 Klubbens mål er å stille tekniske rådgivere som er medlemmer til disposisjon innenfor alle kjøretøygrupper og merker.
§3.3 Klubben vil arbeide for at flest mulig kjøretøy blir tatt vare på og fremstår i original stand.
§3.4 Klubben skal føre et så komplett som mulig register over medlemmenes kjøretøy. Registeret skal være tilgjengelig for alle medlemmene ved at det gis ut en matrikkel etter behov.

§3.5 Klubben skal om mulig hvert år arrangere et årstreff hvor alle medlemmer med familie kan delta. Klubben skal også om mulig hvert år arrangere et spesielt MC-treff. Klubbens styre tildeler treffene. Treffene skal være selvfinansierende, men klubben stiller en garanti på kr. 5.000,- til den/de som har påtatt seg ansvaret for årstreffet og kr. 2.000,- til den/de som arrangerer MC-treffet. Dersom treffene gir underskudd, og det gjøres krav på dekning av dette i henhold til ovennevnte garantier, må det leveres regnskap. I regnskapene kan det føres uspesifiserte administrasjonskostnader på inntil kr. 1.000,- Underskudd utover de garanterte beløpene dekkes ikke av klubben. Garantiene kan utbetales som et forskudd til ansvarlig arrangør før treffet finner sted. Regnskap og eventuelle tilbakebetalinger av forskudd skal leveres klubbens kasserer senest innen 2 mnd. etter at treffet har funnet sted.

§3.6 NDU åpner for muligheten for å danne lokale avdelinger. Dette er et prøveprosjekt som skal evalueres på nytt på Generalforsamlingen i 2014. Utover dette kan medlemmer innen spesielle kjøretøygruppe eller lokalt i distriktene, arrangere mindre treff. Dersom slike treff arrangeres som et NDU-arrangement, skal det gjennomføres på representativ måte for NDU, og klubbens styre skal være informert før treffet finner sted. Treffene skal være selvfinansierende og det avkreves ikke regnskap.

§4 Medlemskap:
§4.1a Alle personer, bedrifter og organisasjoner som har interesse av ovennevnte kjøretøy er velkomne som hovedmedlemmer.
§4.1b Husstands medlemskap er åpent for personer som har samme postadresse som et hovedmedlem. Et husstandsmedlem vil ikke motta informasjoner og rundskriv i fra klubben, men vil ellers ha de samme rettigheter som et hovedmedlem.
§4.2 Medlemskapet opprettes straks kontingenten er registrert innbetalt.
§4.3 Medlemmer kan kun ekskluderes av en generalforsamling. Begrunnet forslag til ekskludering kan komme fra styret eller enkeltmedlemmer.

§5 Kontingenten:
§5.1 Kontingentens størrelse for hoved- og husstandsmedlem fastsettes hvert år av generalforsamlingen.
§5.2 Kontingenten forfaller til betaling hvert år den 28. februar. Medlemmer som ikke har betalt etter 2. gangs varsel strykes automatisk av medlemslisten. Dog skal styret søke å følge opp de utmeldte medlemmene.
§5.3 Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. november slipper kontigent det påfølgende år.
§5.4 Livsvarig medlemskap kan tegnes til en pris av den til enhver tid gjeldende hovedmedlemsavgift multiplisert med 10.
§5.5 Ungdomsmedlemskap kan tegnes av alle under 21 år. Medlemskontigenten er den halve av den til enhver tid gjeldende hovedmedlemsavgift.

§6 Styret:
§6.1 Styret består av minst 5 medlemmer. Leder, redaktør, sekretær (nestleder), kasserer og styremedlem(mer). Styret velges av generalforsamlingen. Alle styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Leder, kasserer og et styremedlem/varamedlem er på valg i oddetalls år, og redaktør, sekretær/nestleder og et styremedlem/varamedlem er på valg i partalls år. Valgkomiteen eller styret kan anbefale en rotasjon av gjenvalgte styremedlemmer.
§6.2 Styremøter avholdes etter behov, dog minst 3 ganger årlig. Det skal føres referat fra alle styremøter. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styret er tilstede. Ved stemmelikhet under avstemninger i styret, teller leders stemme dobbelt. Saker av vesentlig omfang skal forelegges hele styret før en avgjørelse tas. Styrevedtak av vesentlig betydning for klubben, og som kan være retningsgivende for klubbens framtidige drift skal føres i egen styrevedtak-protokoll.
§6.3 Styret leder foreningens virksomhet og treffer alle beslutninger som ikke er lagt til generalforsamlingen.

§6.3.1. Den daglige ledelse av klubben utøves av leder eller dennes stedfortreder.

§6.3.2. Redaktør ansvarer for DKW-Nytt.

§6.3.3. Sekretær er klubbens nestleder og ansvarer for klubbens materiell.

§6.3.4. Kasserer er klubbens regnskapsfører, og ansvarlig for alle inn- og utbetalinger. Til å føre regnskapet, kan styret hvis kasserer ønsker det, kjøpe denne tjenesten. Kasserer fører klubbens medlemslister. Kasserer er klubbens arkivar.

§6.3.5. Ved konstituering av nytt styre, skal lederen sørge for at alle gjøremål som klubbens styre har ansvar for, og som naturlig tilkommer funksjonene nevnt under §§ 6.3.1.-6.3.4, fordeles mellom styremedlemmene.

§6.4. Faste medlemmer av styret har generell møteplikt. Men, dispensasjon kan gis av leder, f.eks på grunn av distanse til møtestedet.

§7 Generalforsamlingen:
§7.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet. Den skal holdes i løpet av februar måned hvert år. Foretnings og regnskapsåret følger kalenderåret. Styret innkaller til generalforsamling med minst 3 ukers varsel. Dato varsles i DKW Nytt senest i julenummeret.
§7.2 Generalforsamlingens saksliste skal minst inneholde følgende punkter:
- Valg av ordstyrer og referent.
- Styrets årsberetning.
- Det reviderte regnskap, med sammenlikning til tidligere år
- Budsjett for neste år
- Innkomne forslag.
- Valg av styre.
- Valg av revisor.
- Valg av valgkomite.
§7.3 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende fire uker i forveien.
§7.4 Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene finner grunn til det.
§7.5 Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer. Under avstemming på andre saker kreves alminnelig flertall. Ved valg hvor kun en person stiller, ansees denne som valgt ved akklamasjon.
§7.6 Det godtas personlige fullmakter. Fullmakten skal være skriftlig, og hver frammøtt kan kun medbringe en fullmakt.
§7.7 Det skal skrives protokoll som skal medsigneres av 2 tilfeldige deltagere.

§8 Valgkomité:
Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre medlemmer.

§9 Organ:
Bladet heter DKW Nytt. Det kommer ut minst 4 ganger årlig. Redaktøren er ansvarlig for bladets innhold.

§10 Oppløsing:
Oppløsing av klubben kan kun skje ved 2/3 flertall i generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer fordelingen av klubbens midler.
Statuttene er utarbeidet november 1989 og revidert november 1997, 24. november 2001, 16. november 2002, 7. februar 2004, 4. februar 2006, 2. mars 2011 og 19. februar 2012.